Základní škola Františka Formana

Facebook

CLIL  „Content Language Integrated Learning“

Pod pojmem CLIL rozumíme obsahově a jazykově integrované vyučování spojující vyučování různých nejazykových předmětů s vyučováním cizího jazyka jako prostředku komunikace.

Nejazykovými předměty na naší škole jsou výtvarná výchova, pracovní činnosti a chemie, které se vyučují napříč různými ročníky.