Základní škola Františka Formana

Facebook
 • Základní škola Františka Formana > Aktuality ŠJ > Důležité informace ŠJ
 • Ceny stravného od února 2023

  Úhrada stravného je možná:

  – INKASEM z bankovního účtu
  – Převodem na BÚ školy, číslo účtu je: 7738970267/0100
  – V hotovosti pouze ve výjimečných případech, vždy poslední pracovní den v měsíci:
  Od 7:00 – 9:00 hodin a 12:00 – 15:00 hodin.

  BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK – částka musí být uhrazena do 20. dne v měsíci.

  1. Bezhotovostní platební styk formou svolení k inkasu z účtu
   Ve Vaší bance je nutno založit svolení k inkasu ve výši příslušné zálohy (jistiny) ve prospěch našeho účtu. Číslo účtu je: 7738970267/0100.

  Záloha (jistina) stravného:

  Základní škola 900 Kč
  Zaměstnanci800 Kč
  Cizí strávníci 900 Kč
  Mateřská škola2000 Kč

  Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte níže uvedenou přihlášku a odevzdejte ji v kanceláři školní jídelny.

  1. Bezhotovostní platební styk formou jednorázového příkazu k úhradě

  V příslušné bance zašlete jednorázový příkaz k úhradě na náš účet: 7738970267/0100 pod variabilním symbolem přiděleným Vašemu dítěti při přihlašování v kanceláři ŠJ.
  Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte níže uvedenou přihlášku a odevzdejte ji v kanceláři školní jídelny.

  Cena neoprávněného oběda: potravina + věcná režie ve výši 50,-Kč

  Objednávání stravy:
  – na boxu v šatně před školní jídelnou nebo přes webové stránky, zde.

  Pro objednávání a odhlašování stravy přes webové stránky je potřeba si zřídit přihlašovací údaje pomocí uvedené přihlášky (viz výše), kterou odevzdáte v kanceláři školní jídelny. Děti mají možnost výběru ze dvou nabízených jídel.

  ISIC karty pro výdej stravy:
  Cena ISIC karty je 350,- Kč a je platná po celou dobu školní docházky.
  Ztratí-li strávník kartu, musí si zakoupit novou.
  Totéž platí při mechanickém poškození karty. Žáci straších ročníků mohou používat nadále čip do té doby než jim bude vyřízena karta ISIC.
  Zapomene-li žák ISIC, popř. čip, strava mu nebude vydána.

  Výdej stravy:
  Denně od 11:45 – 14:15 hodin, během prázdnin se tato doba upravuje.

  Výdej stravy do jídlonosičů:
  Strava do jídlonosičů se vydává od 11:30 – 11:45 hodin.

  Odhlašování stravy:
  Odhlašování se provádí vždy den dopředu do 13:00 hodin, pomocí ISIC, popř. čipu na boxu, který je umístěn v šatně před jídelnou, osobně v kanceláři školní jídelny nebo přes webové stránky (obědy č. 2 se odhlašují a přihlašují 3 dny dopředu).

  Nemoc
  V den nemoci nelze stravu odhlásit, oběd dáváme do jídlonosičů (nikoliv do skleněných nádob – z bezpečnostních důvodů). Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11:30 – 11:45 hodin u třetího okénka jen po dobu nezbytně nutnou, např. první den nemoci dítěte, neodhlášený výlet, návštěva lékaře atd., stálý odběr obědů do jídlonosičů je možný jen (pokud dítě není ve škole) za plnou úhradu nákladů na přípravu oběda (věcné a mzdové náklady a náklady za potraviny tj. 50 Kč + cena oběda). Tato úhrada se týká i obědů během prázdnin a ředitelského volna. Po dobu epidemiologické situace se strava vydává v uvedený čas u kanceláře školní jídelny.

  Vyhláška o školním stravování:
  Dle nové Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. se finanční limity na nákup potravin řídí věkovou skupinou strávníka, nikoliv třídou, kterou strávník navštěvuje. První kategorii jsou strávníci od 7 – 10 let, druhou kategorií jsou strávníci 11 – 14 let a třetí kategorií tvoří strávníci nad 15 let. Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorie.

  Dle nové právní úpravy § 33 b zákona č. 250/2000 Sb. je stravování zaměstnanců poskytováno pouze po dobu jejich činnosti v organizaci, což znamená, že pokud si zaměstnanec neodhlásí oběd, nejenže mu propadne, ale musí jej doplatit do jeho plné hodnoty. Školní jídelna bude přijímat odhlášky zaměstnanců ráno téhož dne do 8:00 hodin. Nebude-li strava do této doby odhlášena, je zaměstnanec povinen stravu doplatit do plné hodnoty v kanceláři ŠJ.

  Připomínky, stížnosti, ale i dobré rady týkající se stravování sdělte prosím kanceláři ŠJ – paní vedoucí.

  Vstup osobám, které se nestravují, je do školní jídelny z hygienických důvodů zakázán!!!