Školní sociální pedagog

 

Školní sociální pedagog: Mgr. Jana Klimundová
Konzultační hodiny: dle domluvy
Telefon: +420 596 714 803
E-mail: jana.klimundova@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 25 (přízemí)
Pozice je financována v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III.

Co dělá školní sociální pedagog?

Sociální pedagog je spojovací článek mezi školou, žákem a jeho rodinou (příp. dalšími institucemi). Vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání. Ve spolupráci se školním psychologem, výchovnými poradci a metodikem prevence pomáhá předcházet sociálně patologickým jevům.

 • zajišťuje podporu při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
 • poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou potřebné podmínky pro domácí přípravu žáků do školy
 • zaměřuje se na práci s kolektivem a sociální vztahy ve třídě
 • ve spolupráci s třídním učitelem pracuje na zlepšení atmosféry ve třídě
 • připravuje a vede programy zaměřené na osobnostně-sociální rozvoj žáků, se zaměřením na témata:
  • mezilidských vztahů
  • komunikace
  • sebepoznání a sebepojetí
  • hodnoty
  • postoje
  • řešení problémů
 • poskytuje individuální konzultace žákům se vztahovými problémy (ve třídním kolektivu, ve škole, s vrstevníky, v rodině), výchovnými či výukovými problémy
 • poskytuje konzultace rodičům žáků se vztahovými, rodinnými, výchovnými či výukovými problémy

 

Formy spolupráce:

 • individuální konzultace
 • základní a odborné poradenství, sociální terapie
 • práce se skupinou
  • modelové situace
  • skupinová práce
  • aktivizující metody
  • zkušenostní metody
  • rolové a situačních hry