Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách.

Ředitelka školy informuje zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit písemně zájem o docházku do školy, formulář ke stažení zde – Závazná přihláška k obnovení možnosti docházky do školy.

Termín do 18. 5. 2020.
Součástí žádosti o zařazení do skupiny je podepsané čestné prohlášení, ke stažení zde, které žák předá v den nástupu pedagogickému pracovníkovi u vchodu do školy.

 • Osoby s rizikovými faktory
  Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 • Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti:

Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: Jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi minimálně 2 m.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. (závazná přihláška do 18. 5. 2020)

Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nemění. Od 8.00 – 12.00 asistent pedagoga, od 12.00 – 16.00 hodin vychovatelka ŠD. Nejedná se o klasickou výuku dle rozvrhu jednotlivých tříd, přihlášení je dobrovolné ale závazné. Povinná školní docházka není do 30. června obnovena, výuka jednotlivými učiteli bude probíhat i nadále distanční formou. Žáci zařazeni do skupiny budou pracovat na zadáních a úkolech, které dostávají od svých učitelů v rámci distanční formy výuky ale pod dohledem pedagogického pracovníka ve škole. V odpolední části má skupina podobu školní družiny ale ne jako za běžných podmínek proto se úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny či ne. Dobu přítomnosti žáka ve škole zapíše zákonný zástupce do závazné přihlášky jednoznačně a srozumitelně. Do školy je zákaz vstupu všech osob kromě pedagogických pracovníků, zaměstnanců školy a žáků – NE RODIČE aj. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Škola vede docházku žáků, pokud se žák nedostaví bez omluvy do 72 dnů do školy, postupuje se dle školního řádu. Hodiny se nezapočítávají do absence.

 • Provozní doba školy

Vstup do budovy v 8.00 hodin, nejpozdější odchod ze školy v 16.00 hodin.

 • Provoz školy a hygienická opatření

Žáci se nesmějí před vstupem do školy shlukovat, každý žák bude písemně informován o čase, kdy bude do školy vcházet. Nejdříve však v 8.00 hodin. Žákovi bude při vstupu změřena teplota. Žák předloží ke kontrole 2 kusy roušek a uzavíratelný sáček. Po celou dobu přítomnosti ve škole, kromě jídla bude mít na sobě roušku, pokud pedagog neřekne jinak a dodržovat zvýšená hygienická pravidla. Pokud bude žák obědvat ve školní jídelně – pouze přihlášení žáci do skupiny, uvede zákonný zástupce na přihlášce, hygienické pokyny obdrží následně od vedoucí ŠJ. Za nedodržení nebo porušování hygienických pravidel, nebude žákovi do školy vstup umožněn nebo mu bude ukončen.

 

V Ostravě dne 4. května 2020                       Mgr. Ludmila Večerková, v. r.